Co słychać u Motylków
W miesiącu maju 2019
PDF

• rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);

• doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;

• rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

• wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

• utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;

• kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;

• rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;

• rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;

• rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;

• doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;

• kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

• wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;

• kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;

• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;

• utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;

• utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;

• wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;

• rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

 

JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje
zawsze mówisz mi witaj kochanie
po czym tulisz mnie , czule całujesz
więc zaśpiewam ci to co ja czuję
proszę otwórz serce swe
niech w nie wpadną słowa te
które tobie teraz ja
podarowć właśnie chcę

Ref.: Jesteś mamo skarbem mym
kocham ciebie z całych sił
jesteś wszystkim tym co mam
wszystko tobie jednej dam 

2. Kiedy mija dzień i noc nastaje
mówisz miłych snów moje kochanie
po czym tulisz mnie , czule całujesz
więc zaśpiewam ci to co ja czuję
proszę otwórz serce swe
niech w nie wpadną słowa te
które teraz tobie ja
podarowć właśnie chcę

 

 
W miesiącu kwietniu 2019
PDF

• kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
• zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z gwary śląskiej;
• wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
• utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
• kształtowanie zainteresowania kulturą polską i śląską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
• doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
• utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
• rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
• wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
• rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
• zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
• kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
• rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
• wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

,, POLEĆ ZE MNĄ'' – piosenka

1. Chcesz opowiem Ci o jednym z letnich dni
Bawiłam się na łące gdy ktoś szepnął mi
Wielki kłopot mam bo ciągle jestem sam
Choć zabaw znam tysiące z kim się bawić mam 

ref. Poleć poleć ze mną hen wysoko
Zabiorę Cię ze sobą tam gdzie gwiazdy
Razem pokłonimy się obłokom
Sam król motyli dał mi prawo jazdy
Może w górze u Małego Księcia
Będzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorę zapach kwiatów z łąki
Na gwiezdnej harfie będę grał
Może w górze u Małego Księcia
Znów będzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Biały motyl ze mną tańczyć będzie
A różą będzie jedna z lal 

2. Od tej pory już on nigdy nie był sam
Zabrałam go do domu przyjaciela mam
W wolnych chwilach gdy jesteśmy sam na sam
On siada na mej dłoni i powtarza tak

 

,, ZIEMIA WYSPA ZIELONA'' – piosenka

1. Nie warto mieszkać na Marsie
nie warto mieszkać na Wenus
na Ziemi jest życie ciekawsze
powtarzam to każdemu  

ref.; Bo Ziemia to wyspa
to wyspa zielona
wśród innych dalekich planet
to dom jest dla ludzi
dla ludzi i zwierząt
więc musi być bardzo zadbany  

2. Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie
zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić

 
W miesiącu marcu 2019
PDF

MARZEC U ,,MOTYLKÓW''

• wprowadzenie litery wW, c,C, gG, ł Ł

• rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną oraz przez analizę i syntezę głosek w słowach rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

• wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, promowanie zasad zdrowego trybu życia;

• tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;

• pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie;

• doskonalenie umiejętności matematycznych - aspekt porządkowy liczb, określanie objętości płynów, doskonalenie umiejętności przeliczania, wprowadzenie zapisu dodawania cyfr, porządkowanie obiektów według określonych cech

• utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;

• doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści

• kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;

• rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;

• kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej;

• utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji

• rozwijanie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

• zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski,

• wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy,

• rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt

• rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;

• wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;

• układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

 

,, DZIWNE ROZMOWY '' - piosenka

1. W chlewiku mieszka świnka,
Co trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie,
To ona Kwi, Kwi, kwi! 

2. Opodal chodzi kaczka,
Co Krzywe nóżki ma.
Ja mówię jej dzień dobry,
A ona kwa, kwa, kwa 

3. Przed budą trzy szczeniacki,
Podnoszą straszny gwałt.
Ja mówię cicho pieski,
A one hau, hau, hau 

4. Na drzewie siedzi wrona,
Od rana trochę zła.
Gdy pytam jak się miewasz?
To ona kra, kra, kra 

5. W kurniku są kokoszki,
co jajek mają sto
ja mówię im dzień dobry,
a one ko, ko, ko,

 

,, WIOSENNA PIOSENKA''

1. Wiosna się skończyła , wiosny nadszedł czas
łąka się zbudziła , zbudził się i las

ref.: kukułeczka głośno kuka ku ku ku ku
bociek żabki sobie szuka
łąka sie zbudziła , zbudził się i las 

2. Hopsasa do lasa każdy biegnie sam
kwiatków cała masa rośnie tu i tam 

ref.: kukułeczka głośno kuka ku ku ku ku
bociek żabki sobie szuka
kwiatów cała masa rośnie tu i tam

 
W miesiącu lutym 2019
PDF

 LUTY U ,,MOTYLKÓW ''

 

• rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wprowadzenie litery B, b ,N n, Pp
• rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10; porównywanie liczebności zbiorów;
• poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
• rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
• poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
• rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik ; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
• wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
• rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
• wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
• poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia
• pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

,, PIESKI MAŁE DAW'' – piosenka

I. Pieski małe dwa chciały przejść się chwilkę
Nie wiedziały że, przeszły całą milkę
I znalazły coś, taką dużą białą kość

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon taką dużą białą kość

II. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę
Nie wiedziały jak, znalazły deseczkę
I choć była zła, przeszły po niej pieski dwa

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon, przeszły po niej pieski dwa

III. Pieski małe dwa poszły raz na łąkę
Zobaczyły tam czerwoną biedronkę
A biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma

REF.: Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon tralalalala
Si bon, si bon mnóstwo czarnych kropek ma

IV Pieski małe dwa poszły więc do domu
O przygodzie swej nie mówiąc nikomu
Wlazły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią

REF.: Si bon, si bon
Si bon, si bon
Si bon, si bon teraz sobie smacznie śpią

 

,, 112 NUMER ALARMOWY'' – piosenka

 

1. Jedno połączenie,
Czy się domyślicie?
Może uratować
Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2
2. Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy,
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy!

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3