Co słychać u Motylków
W miesiącu lipcu 2019
PDF

CO SŁYCHAĆ W LIPCU U ,, MOTYLKÓW ''

• przypominamy zasady bezpiecznej zabawy i wypoczynku nad wodą , w górach oraz innych miejscach zabaw dzieci

• wspominamy pobyt na wakacjach , opowiadamy o ciekawych miejscach , poznajemy miejsca wypoczynku w naszym kraju

• utrwalamy i doskonalimy umiejetność czytania oraz dokonywania syntezy i analizy słuchowej

• rozwjamy i doskonalimy umiejętność przeliczania z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych, dodajemy i odejmujemy na konkretach oraz w pamięci, rozpoznajemy , nazywamy i manipulujemy figurami geometrycznymi

• śpiewamy piosenki znane oraz uczymy się nowych , bawimy sie przy muzyce, rozwijamy poczucie rytmu, tworzymy akompaniament do piosenek

• poznajemy letnią przyrodę oraz jej dary w lesie i ogrodzie,

• rozwijamy i doskonalimy sprawnośc dużej motoryki w czasie zabaw ruchowych swobodnych i zorganizowanych w sali i w ogrodzie oraz przez ćwiczenia gimnastyczne

• rozwijamy i doskonalimy sprawność małej motoryki przez manipulowanie , układanie i budowanie z różnego rodzaju klocków oraz rysowanie linii literopodobnych po śladzie i w liniaturze, rysujemy, malujemy oraz wycinamy

• przebywamy na powietrzy w zależności od pogody, wiemy jak chronić się przed słońcem i burzą

"JAGÓDKI'' – piosenka

1. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki,
Mieszkamy w lasach zielonych, zielonych,
Oczka mamy czarne, buźki granatowe,
A sukienki są zielone i seledynowe.

Ref.: A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy na jagody, na jagody,
A nasze czarne serca, czarne serca,
Biją nam radośnie bum tarara bum. X2

2. Pójdziem na jagódki ,wysmarujem bródki
do kosza połowę a resztę na głowę
trochę sobie zjemy ,się wysmarujemy
zatańczymy, nowy taniec jagodowy.

 

 

 

 
W miesiącu czerwcu 2019
PDF
 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

 

,, HEJ PRZEDSZKOLE UKOCHANE '' - piosenka

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
A ty już kończysz swe siedem lat
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
I zaraz ruszysz dalej w świat

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
Na dworze lata nadchodzi dzień
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
Przedszkole właśnie kończy się

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
Bo po wakacjach nie wrócisz już
Wspominaj często przedszkolne progi
By miłych wspomnień nie krył kurz.

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

 

 
W miesiącu maju 2019
PDF

• rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);

• doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;

• rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

• wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

• utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;

• kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;

• rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;

• rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;

• rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;

• doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;

• kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

• wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;

• kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;

• poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;

• utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;

• utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;

• wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;

• rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

 

JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje
zawsze mówisz mi witaj kochanie
po czym tulisz mnie , czule całujesz
więc zaśpiewam ci to co ja czuję
proszę otwórz serce swe
niech w nie wpadną słowa te
które tobie teraz ja
podarowć właśnie chcę

Ref.: Jesteś mamo skarbem mym
kocham ciebie z całych sił
jesteś wszystkim tym co mam
wszystko tobie jednej dam 

2. Kiedy mija dzień i noc nastaje
mówisz miłych snów moje kochanie
po czym tulisz mnie , czule całujesz
więc zaśpiewam ci to co ja czuję
proszę otwórz serce swe
niech w nie wpadną słowa te
które teraz tobie ja
podarowć właśnie chcę

 

 
W miesiącu kwietniu 2019
PDF

• kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
• zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z gwary śląskiej;
• wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
• utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
• kształtowanie zainteresowania kulturą polską i śląską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
• doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
• utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
• rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
• utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
• wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
• utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
• rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
• zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
• kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
• rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
• wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
• rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
• kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

,, POLEĆ ZE MNĄ'' – piosenka

1. Chcesz opowiem Ci o jednym z letnich dni
Bawiłam się na łące gdy ktoś szepnął mi
Wielki kłopot mam bo ciągle jestem sam
Choć zabaw znam tysiące z kim się bawić mam 

ref. Poleć poleć ze mną hen wysoko
Zabiorę Cię ze sobą tam gdzie gwiazdy
Razem pokłonimy się obłokom
Sam król motyli dał mi prawo jazdy
Może w górze u Małego Księcia
Będzie dzisiaj znowu wielki bal
Ja zabiorę zapach kwiatów z łąki
Na gwiezdnej harfie będę grał
Może w górze u Małego Księcia
Znów będzie dzisiaj gwiezdnych planet bal
Biały motyl ze mną tańczyć będzie
A różą będzie jedna z lal 

2. Od tej pory już on nigdy nie był sam
Zabrałam go do domu przyjaciela mam
W wolnych chwilach gdy jesteśmy sam na sam
On siada na mej dłoni i powtarza tak

 

,, ZIEMIA WYSPA ZIELONA'' – piosenka

1. Nie warto mieszkać na Marsie
nie warto mieszkać na Wenus
na Ziemi jest życie ciekawsze
powtarzam to każdemu  

ref.; Bo Ziemia to wyspa
to wyspa zielona
wśród innych dalekich planet
to dom jest dla ludzi
dla ludzi i zwierząt
więc musi być bardzo zadbany  

2. Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie
zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3