RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3-4-5 LETNICH

Oddział czynny jest od godz. 6,30 do 16,00
Od 6,30 do 7,30 oraz od 15,00 do 16,00 grupa łączona

6,30-7,30 Schodzenie się dzieci do sali. Zabawy służące realizacji własnych pomysłów i zainteresowań
dzieci w tym związane z czytaniem i pisaniem (dzieci starsze). Gry i zabawy dydaktyczne, kon-
strukcyjne, badawcze. Praca z książką –pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji ,
opowiadanie historyjek obrazkowych. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich
zainteresowaniami.

7,30-8,10 Zabawy niekierowane w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa w ramach
wyrównywania szans edukacyjnych. Prace porządkowo – gospodarcze. Ćwiczenia
zapobiegające wadom postawy, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe,
wzrokowe, itp.
Zabawy integracyjne, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.
Zabawy w porannym kręgu. Religia, język mniejszości narodowej.

8,10- 8,20 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne

8,20-8,45 Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
kulturalne zachowanie się przy stole.

8,45-9,00 Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9,00-11,20 Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających
całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu
nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym ,języku
mniejszóści narodowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności
przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie.
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje
przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; wdrażanie do bezpiecznych zachowań w ogro-
dzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11,20-11,30 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.

11,30- 12,00 Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne
zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12,00-12,10 Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania – nabywanie umiejętności
samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12,10- 13,45 Odpoczynek na leżakach (dzieci które leżakują ). Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. Czynności samoobsługowe.
(Dzieci które nie leżakują) Czytanie dzieciom literatury. Zabawy dydaktyczne, zabawy niekie-
rowane w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zaba-
wy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Utrwalenie poznanych treśc.
Indywidualna praca w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

13.45 - 14.00 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14,00- 14,20 Podwieczorek przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14,20- 14,30 Czynności higieniczne .

14,30-16,00 Zabawy kierowane lub niekierowane- z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespół-
em, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace
porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 GR. II

6.30 – 7.30 schodzenie się dzieci – zabawy swobodne rozwijające pomysłowość i zainteresowania

dzieci , w tym związane z czytaniem , pisaniem i liczeniem; gry i zabawy dydaktyczne
tematyczne, badawcze i konstrukcyjne; praca z książką – pobudzanie do wypowiedzi
na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych, inicjowanie rozmów
na tematy interesujące dzieci

7.30 – 8.30 zabawy swobodne niekierowane wg zainteresowań dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych
praca indywidualna i grupowa; ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, manualne,
wzrokowe, słuchow; zabawy muzyczno – rytmiczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia
gimnastyczne zapobiegające wadom postawy; zajęcia z religii i języka mniejszości narodowej
(język niemiecki), czynności porządkowo – gospodarcze,

8.30 – 8.40 czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania
8.40 – 9.00 śniadanie – kształtowanie umiejętności samodzielnego i eststycznego spożywania
posiłku, właściwe zachowanie się przy stole

9.00– 9.10 czynności samoobsługowe i higieniczne

9.10 – 11.50 zajęcia kierowane z całą grupą oraz niekierowane wspierające całościowy rozwój
dziecka prowadzone wg planu miesięcznego,realizacja wybranych programów i projektów ;
zabawy i zajęcia niekierowane w sali przy niewielkim udziale nauczycielki;
zabawy i zajęcia rytmiczne, umuzykalniające i ruchowe; zabawy w języku obcym
nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym, zajęcia z
religii, zajęcia z języka mniejszości narodowej – język niemiecki
czynności samoobsługowe w szatni – wdrażanie do samodzielnego ubierania
i rozbierania się przed wyjściem na dwór; spacery, zabawy na świeżym powietrzu,
zabawy ruchowe, obserwacja przyrody, prace porządkowe i ogrodnicze, uczenie zasad
bezpiecznego postępowania dzieci na terenie przedszkola i po za nim, zabawy
ruchowe z określonym elementem ruchu

11.50 – 12.00 czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 obiad – kształtowanie umiejętności właściwego posługiwania się sztućcami oraz
kulturalnego zachowania się przy stole, pełnienie dyżurów

12.30 – 12.40 czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30 – 13.40 tworzenie sytuacji edukacyjnych niekierowanych lub inspirowanych przez nauczycielkę
sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci; zabawy
dydaktyczne o charakterze poszerzającym temet, wyrównywanie szans edukacyjnych praca
indywidualna i grupowa; zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy parateatralne,
zajęcia artystyczne, realizacja programu Kółka Artystycznego, rozchodzenie się części dzieci

13.45 – 14.00 prace porządkowe, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do
podwieczorku

14.00 – 14.15 podwieczorek – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

14.15 – 14.25 czynności samoobsługowe i higieniczne

14.25 – 16.00 zabawy zorganizowane lub niezorganizowane z inicjatywy dzieci, gry i zabawy
edukacyjne, gry planszowe w małych grupach, czytanie fragmentów książek,
ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe; zabawy w ogrodzie przedszkolnym ;
rozchodzenie się dzieci