ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 15.30.
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8.15, a odbieramy od godziny 12.15 do 13.00 (5-cio godzinne), od 14.30 do 15.30 (9-cio godzinne).
 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielce do sali; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki lub szatni przedszkolnej.
 5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia pogotowia.
 8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
  1. rodzice lub prawni opiekunowie,
  2. inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców / prawnych opiekunów,
  3. rodzeństwo dzieci (ukończone 15 lat) na pisemne upoważnienie rodziców / prawnych opiekunów.
 9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.
 12. Przy dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni) w przypadku dzieci 5,6 letnich należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie rodzica.