ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Kontakt Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 4066
Inspektor Ochrony Danych Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 617
RODO Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 617
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 616
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 2649
Plan finansowy na rok 2021 Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 687
Regulamin monitoringu wizyjnego – zewnętrznego Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 3048
Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu Udostępniony przez: PP3 Gogolin Odsłon: 765
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Udostępniony przez: MD Odsłon: 895
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Udostępniony przez: Admin Odsłon: 1343

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Placówce: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z naszą Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Przykładowej Instytucji oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszej Placówki

Począwszy od sprawozdań za rok 2021 sprawozdania są publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie i i wynikach naboru.