W naszym przedszkolu ofderujemy następujące rodzje zajęć

1. Język niemiecki - język mniejszości narodowej

Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Gr. I  – 6 zajęć tygodniowo - 20 min,

Gr. II – 6 zajęć tygodniowo - 30 min

 
2. Język angielski

Zajęcia obowiązkowe w ramach podstawy programowej
Gr. I, Gr. II – 2 zajęcia w tygodniu – 30 min

3. Religia

Rodzice składają deklarację zgody na objęcie dziecka nauką religii

 Gr. I , Gr. II -  2 zajęcia tygodniowo  - 30 min.

 

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zajęcia z logopedą

(rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

6 godzin w tygodniu na placówkę

Praca w grupach do 4 osobowych

Rodzic wyraża zgodę na udział  dziecka w zajęciach.

 

5. Inne zajęcia zalecane w  opinii lub orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

6. Inne zajęcia:

zajęcia w ramach „ Przedszkolnej drużyny pożarniczej „ - Gr II

warsztaty kulinarne

zajęcia umuzykalniające i rytmiczne

zajęcia badawczo-eksperymentalne  -  „Klub szalonego naukowca”

zajęcia przyrodniczo-ogrodnicze - „Na przedszkolnej grządce”

zajęcia muzyczno-taneczne w ramach przedszkolnego zespołu ludowego - „Rojbry z Trójeczki”

zabawy teatralne

koncerty

7. Zajęcia sportowe ( odpłatne) – na życzenie rodziców

Zajęcia z początkowej nauki pływania (Gr. II) – propozycja

Zajęcia w Gogolińskim Klubie Tenisowym w Gr. I i Gr. II - propozycja 

8. Proponujemy również :

- wyjazdy do teatru, miejsc rozrywki (odpłatne)
- odwiedziny teatrów objazdowych (odpłatne)
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne (odpłatne)
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- udział w zajęcia w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej
- udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, gminnych