Zapraszamy do zapoznania się z ramowym rozkładem dnia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W GRUPIE DZIECI 3-4 LETNICH

Oddział czynny jest od godz.  6,30 do 16,30

Od 6,30 do 7,30 oraz od 15,00 do 16,30 grupa łączona

6.30 -7.30     

Schodzenie się dzieci do sali. Zabawy służące realizacji własnych pomysłów i zainteresowań  dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze. Praca z książką –pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji ,opowiadanie historyjek obrazkowych. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z zainteresowaniami.

7.30 - 8.10

Praca indywidualna i grupowa w ramach  wyrównywania szans edukacyjnych. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy niekierowane lub częściowo kierowane w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia zapobiegające wadom postawy, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp.

Zabawy integracyjne, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Zabawy w porannym kręgu.

8.10 - 8.20    

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.20 - 8.45     

Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

8.45 -  9.00     

Czynności samoobsługowe i higieniczne ( w tym mycie zębów)

9.00 - 11.20   

Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym ,języku mniejszości narodowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; wdrażanie do bezpiecznych zachowań w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.20 - 11.30 

Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.

11.30 - 12.00

Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 - 12.10 

Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby (3l)

12.10 - 13.45

Odpoczynek na leżakach (dzieci które leżakują ). Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. Czynności samoobsługowe.

(Dzieci które nie leżakują) Religia, język mniejszości narodowej. Czytanie dzieciom literatury. Zabawy dydaktyczne, zabawy niekierowane w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne. Utrwalenie poznanych treści.

Indywidualna praca w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

13.45 - 14.00

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 - 14.20 

Podwieczorek przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.20 - 14.30

Czynności higieniczne .

14.30 - 16.30  

Zabawy kierowane lub niekierowane- z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace  porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy Rozkład dnia Gr. II MOTYLKI

Godziny

Plan zajęć

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia indywidualne i w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, dydaktyczno - wyrównawczym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

Zabawy indywidualne i zespołowe z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Czynności porządkowe.

8.00 - 8.20

Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8.20 - 8.30

Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne. Praca dyżurnych. 

8.30 - 9.00

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00 - 10.15

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze związane z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia języka mniejszości narodowej oraz języka nowożytnego. Imprezy okolicznościowe. 

10.20 - 11.40 

Pobyt na przedszkolnym placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze. Spacery i wycieczki. 

11.40 - 12.00

 Przygotowanie do obiadu.

12.00 - 12.30

Obiad. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się.  

13. 00

Rozchodzenie się dzieci zapisanych na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

12.30 - 14.00 

Relaksacja, zabawy integracyjne i zabawy dydaktyczne. Zabawy niekierowane wg zainteresowań. Praca dydaktyczno - wyrównawcza (indywidualna i w zespole). Pobyt na powietrzu. 

14.00 - 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i porządkowe. Pomoc w nakrywaniu do posiłku. Podwieczorek.

12.30 - 14.30

Zajęcia dodatkowe typu  katecheza, programy własne 

14. 30 - 16.30

Aktywność własna dzieci. Zabawy w sali i na powietrzu.  Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.