Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Karlika i Karolinki to :

„Przedszkole promujące zdrowie”

2019-2021

Czym jest zdrowie???

Dla każdego może oznaczać co innego. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową – holistyczną koncepcję, która traktuje zdrowie i człowieka jako „całość” i „część całości”. Na tę całość składa się zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Natomiast na zdrowie ogromny wpływ ma styl życia i środowisko.

 

Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym uczymy się dbać o zdrowie własne i społeczeństwa. Zdrowie jest wartością istotną zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa. Jest podstawowym warunkiem zaspokojenia potrzeb człowieka, umożliwia realizacje celów, aspiracji oraz wpływa na rozwój osobisty.

Przedszkole sprzyja realizacji działań z zakresu edukacji i promocji zdrowia oraz stwarza szansę na ich skuteczność.

Codzienny kontakt pracowników przedszkola z rodzicami lub innymi członkami rodzin dzieci stwarza ogromne możliwości współpracy z nimi, pomaga w rozwijaniu kompetencji dotyczących dbałości o zdrowie.

 Nasze przedszkole od wielu lat podejmuje działania i kładzie szczególny nacisk na kształtowanie u dzieci czynnych postaw wobec własnego zdrowia.

Zdrowie jest dla nas priorytetem. prowadzimy edukację zdrowotną, przekazując wiedzę i umiejętności, prowadzimy działania i kształtujemy postawę prozdrowotną. Dbamy o otoczenie i środowisko fizyczne. Troszczymy się o atmosferę i dobre samopoczucie wszystkich członków społeczności przedszkolnej, czyli dzieci, rodziców, pracowników i środowiska lokalnego. Wspieramy zdrowy styl życia. aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Za podejmowane działania decyzją Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Przedszkola i Szkoły Promujące Zdrowie z dnia 26 czerwca 2019r. Publiczne Przedszkole Nr3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie zostało przyjęte do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

 

Przedszkole Promujące Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

W tym celu należy:

 • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych
 • pytać dzieci o danie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą i brać je pod uwagę
 • powierzać dzieciom niektóre, proste zadania
 • zachęcać dzieci do generowania pomysłów
 • zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy

W przedszkolu promującym zdrowie kluczowym zadaniem jest inwestycja w zdrowie jego pracowników i ich kompetencje w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Należy pomóc nauczycielom i pozostałym pracownikom w:

 • uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla jednostki
 • identyfikacji czynników wpływających na ich zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia
 • rozwijaniu kompetencji w zakresie dbałości o zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych z stylem życia
 • rozwijaniu kompetencji w zakresie dbałości i zdrowie własne i innych
 • podejmowaniu korzystnych dla zdrowia zmian w swoim stylu życia
 • rozumieniu koncepcji promocji zdrowia i PPZ
 • doskonaleniu umiejętności prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalna szansę edukowania rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci.

 

Należy:

 • pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa
 • pomóc rodzicom w:
 • uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci
 • identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia
 • rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci
 • zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia amin w ich stylu życia.

W naszym przedszkolu promotorami zdrowia są nauczyciele i cały zatrudniony personel.

Do zadań wszystkich pracowników należą działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia naszych wychowanków. Nauczyciele mają wskazywać rodzicom i dzieciom jak żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko.

Przedszkola promujące zdrowie kładą szczególny nacisk na kształtowanie u dzieci czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych.

Nauczyciele dostarczają dzieciom wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Praca pedagogiczna nauczyciela koncentruje się na podejmowaniu działań promujących zdrowy i higieniczny tryb życia oraz stwarza okazje do tego, by dzieci mogły zdobyć wiadomości i umiejętności oraz wykorzystać to w praktyce. Poczynania pedagogiczne naszych nauczycieli idą w kierunku zmieniania świadomości zdrowia jako najważniejszej wartości, od której zależy powodzenie w życiu i osiąganie szczęścia osobistego.

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Katarzyna Figiela – dyrektor

Hanna Marsetz – nauczyciel

Tarsylia Nowakowska – Wójcik – nauczyciel

Małgorzata Lepich – nauczyciel

Gizela Sapok – Nauczyciel

Personel niepedagogiczny przedszkola:      

Eleonora Słotwińska – intendent

Pracownicy bloku żywieniowego:

Justyna Małek

Paulina Anioł

Woźne:

Ilona Botta

Jolanta Wyszka

MODUŁY PROGRAMU ZGODNE Z STANDARTAMI PRZEDSZKOLA PROMUJACEGO ZDROWIE:

 Koncepcja Pracy Przedszkola Promującego Zdrowie posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, personel i rodziców cele, kierunki działania tożsame z koncepcją pracy przedszkola, a opracowany harmonogram programu PPZ został skonstruowany na podstawie: obserwacji, rozmów i wywiadów przeprowadzonych wśród dzieci ich rodziców oraz personelu przedszkola. Rozpoznanie potrzeb przedszkola w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe stało się podstawą do wysnucia wniosków z dotychczasowej działalności przedszkola, określenia jego mocnych i słabych stron tej sfery oraz opracowania dalszych kierunków działań.

WNIOSKI

 • Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form zachęcających dzieci do przełamywania w nich niechęci do spożywania nieznanych oraz nie preferowanych przez nie posiłków
 • Wprowadzenie na stałe elementów „lekcji ciszy” M. Montessori, arteterapii, bajkoterapii, muzykoterapii – eliminowanie zachowań agresywnych, wyciszenie dzieci
 • Podjęcie działań mających na celu motywowanie rodziców do udziału w zajęciach ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, dietetykiem, służbami mundurowymi, poradnią psychologiczno- pedagogiczną)
 • Opracowanie innowacji pedagogicznej „Zdrowie z przedszkolnej grządki”: – wprowadzenie elementów metody hortiterapii (terapia poprzez pracę w ogrodzie).
 • Promowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie ciekawych zajęć i inicjatyw (zumba, zajęcia z początkowej nauki pływania, zajęcia w Klubie Tenisowym, zajęcia z elementami jogi)
 • Organizowanie wspólnych zajęć z udziałem personelu, dietetyka, zaproszonych gości w celu zachęcania dzieci do spożywania zdrowych, wartościowych posiłków - łączenie wiedzy z praktyką.
 • Promowanie działań i pogłębianie wiedzy wychowanków z zakresu zdrowego stylu życia poprzez organizację ciekawych, kreatywnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, spotkań, uroczystości
 • Propagowanie wśród rodziców i dzieci „zdrowych urodzin” - bank pomysłów
 • Organizowanie przez placówkę konkursów indywidualnych i rodzinnych: plastycznych, fotograficznych, zawodów sprawnościowych, quizy promujących zdrowy i aktywny styl życia
 • Promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych z udziałem służb mundurowych, rodziców
 • Uczenie dzieci radzenia sobie ze stresem, emocjami, negatywnymi sytuacjami poprzez realizację zajęć, projektów, spotkań ze specjalistami

Powyższy program realizowany będzie w latach 2019-2021. Realizowane w ramach programu zadania poddane zostaną ewaluacji, która pozwoli ocenić ich efektywność i skuteczność. Powyższe działania mogą podlegać zmianom i modyfikacjom.