Przedszkole pełni fukcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozówj dziecka odpowiednia do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie izachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie rożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. pełni również fukcję doradczą w spierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

"Każdy dzień przedszkolaka to fascynująca przygoda.

 To ciągłe odkrywanie , przeżywanie, małe i wielkie -  wspólne - sukcesy."

Bezwarunkowym zadanie jakie sobie stawiamy jest zaakceptowanie osoby każdego dziecka. Jest ono bowiem indywidualnością , ma własna drogę rozwoju i zmienia się pod wpływem własnej aktywności. 

Nadrzędnym celem pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi . Niezbędne w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny , zbudowanie właściwych relacji , a także przygotowanie przez nauczyciela ciekawego inspirującego dla dziecka otoczenia. Podstawą do edukacji naszego przedszkola jest indywidualizacja procesów nauczania , którą realizujemy poprzez prawidłowo zbudowany proces edukacyjny. 

 Poprzez podejmowane działania pragniemy pobudzić a zarazem zaspokoić naturalna ,dziecięcą ciekawość świata. Szukamy najlepszych dróg  aby zapewnić naszym przedszkolakom harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości . Pragniemy wychować dziecko z bogata wyobraźnią twórcza , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań. Dążymy aby nasze przedszkole było  miejscem , gdzie dzieci mogą przezywać wiele wspaniałych przygód i poznawać świat, a wspomnienia związane z okresem dziecięcym były wspomnieniami do których w dorosłym życie będą wracać z chęcią i wielkim sentymentem

Elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za   postępem , rozwojem i nowoczesnością.  Staramy się nadążać za zmiana społecznymi i kulturowymi równocześnie pielęgnując kulturę i tradycje naszego regionu.

 

 

Wizja przedszkola:

Edukację przedszkolną realizujemy jako zamierzony ciąg zadań wychowawczych dydaktycznych i opiekuńczych nastawionych na poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności w rozumieniu pro - społecznym, pro - kulturowym i pro - zdrowotnym. Jako nowoczesne przedszkole  swoje działania opieramy na planowaniu  i realizowaniu wyznaczonych celów. W swoich działaniach dążymy do oddziaływania innowacyjnego , twórczego , implikującego , wprowadzanie nowych rozwiązań polegających na planowaniu i urzeczywistnianiu zamierzeń, by czynnie kształtować oblicze nowoczesnego przedszkola.

 • naszym największą wartością, która przyświeca naszym działaniom jest dobro dziecka,
 • poprzez przemyślane działania przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami
 • stwarzamy każdemu dziecku szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi , spostrzegawczość i wrażliwość.
 • chcemy wychować dziecko z bogata wyobraźnią twórczą ,  zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych, gotowe  szukać nowych lepszych i niekonwencjonalnych rozwiązań.
 • kierujemy się szacunkiem dla każdego człowieka , wrażliwością na jego potrzeby połączoną z poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych
 • w codziennej pracy cenimy profesjonalizm, wyróżnia nas duże zaangażowanie w wykonywana pracę , radosna , przyjazna atmosfera , dobra organizacja , kreatywność, otwartość na potrzeby i oczekiwania innych
 • w swoich działaniach dążymy do oddziaływania innowacyjnego, twórczego, implikującego wprowadzanie nowych rozwiązań polegających na planowaniu i urzeczywistnianiu zamierzeń, by czynnie kształtować oblicze nowoczesnego przedszkolaka.
 • Potrafimy współpracować ze sobą i środowiskiem lokalnym z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych , regionalnych i narodowych

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

 • uczyć się, aby wiedzieć
 • uczyć się, aby być
 • uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
 • uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

 • kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;
 • kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;
 • kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt
  i roślin;
 • nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;
 • uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;
 • kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;
 • kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;
 • kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;
 • wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego i ekologicznego.

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;
 • prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;
 • wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody i formy działania, instytucje wspierające itp.);
 • wskazania pozytywnych wzorców zachowań;
 • wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;
 • propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą - w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

 • wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;
 • wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;
 • wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:
 • każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,
 • ma swoje mocne i słabe strony,
 • wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,
 • każde dziecko posiada talenty;

 

Realizowane zadania  :

 • Systematyczna realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego wspomagającego naturalny rozwój dziecka dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • Rozwijanie wrodzonych predyspozycji dziecka do radosnego odkrywania i poznawania świata oraz drzemiących w nim talentów.
 • Tworzenie w przedszkolu atmosfery przyjaźni , ciepła ,zrozumienia i wzajemnej akceptacji tak aby czuły się ważne, szczęśliwe i bezpieczne
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary we własne siły i możliwości , pewności siebie, poczucia własnej wartości, pozytywnej samooceny
 • Opracowywanie i realizacja programów autorskich, projektów edukacyjnych umożliwiających dzieciom wszechstronny rozwój , rozwijanie uzdolnień , zainteresowań inspirujących do kreatywności i twórczego działania
 • Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe
 • Podejmowanie działań mających na celu wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców
 • Podejmowanie działań innowacyjnych
 • Opierać funkcjonowanie placówki na modelu przedszkola partnerskiego współpracującego na trzech równoległych płaszczyznach : przedszkole , dziecko , rodzic.
 • Wspierać rodziców w działaniach wychowawczych , dostarczać rodzicom wiedzy pedagogicznej i psychologicznej
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy , nauki i pracy . Podejmowanie działań promujących bezpieczny, zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci rodziców i pracowników przedszkola
 • Podejmowanie działań promujących edukację regionalna jako piękno dziedzictwa kulturowego naszego regionu wplecione w treść współczesnego życia
 • Podejmowanie przez nauczycieli i pracowników przedszkola doskonalenia zawodowego jako nieodłączny element wzrostu efektywności pracy placówki ,wspieranie nauczycieli w kreowaniu  własnej osobowości zawodowej
 • Poszukiwanie nowych możliwości działań przedszkola we współpracy  z różnymi podmiotami środowiska lokalnego  , stała współpraca z partnerami przedszkola, pozyskiwanie sponsorów
 • Podejmowanie działań mających na celu integrację przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem. Promowanie działań przedszkola oraz osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym oraz mediach, prasie .
 • Systematyczne podnoszenie standardów bazy lokalowej przedszkola  w atestowane zabawki i pomoce dydaktyczne oraz środki audiowizualne jako niezbędny element do  realizacji wyznaczonych zadań i osiągania wyznaczonych celów.

Model absolwenta:

 • Wykazuje motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty
 • jest aktywny , kreatywny, twórczy i samodzielny
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, zachować sie w róznych sytuacjach
 • stosuje zasady bezpieczeństwa , higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawnośc fiyczną
 • ma pozytywny obraz własnego ja
 • wrażliwy estetycznie , zna zasady kultury osobistej
 • ma bogata wiedze o środowisku , jego zasobach i ochronie
 • odróżni dobro od zła
 • jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby drugiego człowieka
 • chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektując ich prawa
 • posiada poczucie przynależności do regionu, zna jego tradycje , zwyczaje , kuturę. ma poczucie bycie polakiem i europejczykiem

 Nasz absolwent:

  Jest:

 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi;
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości;
 • odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego;
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie;
 • aktywny, dociekliwy i kreatywny;

Zna:

 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;
 • symbole narodowe i szanuje je;
 • prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka;
 • swoje zalety i mocne strony;

Umie:

 

 • akceptować siebie i innych;
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką;
 • dbać o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo;
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska;
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym;

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko :

 • poznaje swoje prawa i obowiązki
 • czuje sie bezpiecznie
 • rozwija się twórczo
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
 • uczy sie dostrzegać swoje mocne strony
 • buduje pozytywny obraz samego siebie
 • uczy sie dostrzegać potrzeby innych ludzi

W naszym przedszkolu rodzice :

 • uzyskują pomoc specjalistów
 • otrzymują obiektywna ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
 • mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach
 • mają możliwość wyrażać swoje spostrzeżenia, sugestie i uwagi na temat   pracy przedszkola
 • rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych
 • czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola
 • czynnie wspierać przedszkole w jego działaniach

W naszym przedszkolu nauczyciele  :

 • aktywnie realizują zadania określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola
 • podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy
 • piszą i realizują programy własne dostosowane do potrzeb grupy i placówki
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach
 • w pracy z wychowankami stosują nowatorskie metody pracy
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz pozyskują partnerów przedszkola
 • monitorują i ewaluują podejmowane działania
 • dzielą się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • współpracują z uczelniami wyższymi

Codzienną praktykę pedagogiczną poszerzamy o   nowatorskie toki metodyczne:

 • Twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa, Labana, Knissów
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Pedagogika zabawy
 • Techniki twórczego myślenia
 • Metoda czytania w/g Ireny Majchrzak
 • Metoda Glottodydaktyki
 • System edukacji przez ruch D, Dziamskiej
 • Metoda projektów badawczych
 • Zabawy parateatralne z wykorzystaniem technik dramowych.