Rada Rodziców jest organem Przedszkola i działa w oparciu o utworzony i obowiązujący Regulamin Rady Rodziców. W skład rady wchodzi od 2 do 3 rodziców - przedstawicieli poszczególnych grup wybranych w drodze wyborów na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Tworzą oni Prezydium rady wybierając z pośród siebie : Przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji indywdualnych na rok szkolny 2020/2021.

W ramach współpracy oferujemy rodzicom:

Zapoznaj się z procedurą odbioru dziecka z przedszkola.