Opłata składa się z dwóch części:

I. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290 i 1669)
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
  • Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za 

20 dni roboczych

5 godzin (300 minut)

Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,14 zł.

20,80 zł.

7 godzin

2,28 zł.

45,60 zł.

8 godzin

3,42 zł.

68,40 zł.

9 godzin

4,56 zł.

91,20 zł.

10 godzin

5,70 zł.

114,00 zł.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest minutowo, za każdą rozpoczętą godzinę.

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków

II. Cena posiłku (tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków)

  • Zarządzenie Nr PP3.021.5.2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego warunki korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.

Ilość posiłków

Opłata za 1 dzień

Przykładowe wyliczenie za m-c kwiecień 2022

Do zapłaty

3 posiłki

8,00 zł.

20 dni x 8,00 zł.

160,00 zł.

2 posiłki

6,30 zł.

20 dni x 6,30 zł.

126,00 zł.

Bez posiłku(napój)

0,60 zł.

20 dni x 0,60 zł.

12,00 zł.

Odpłatności naliczana jest z dołu za rzeczywisty czas pobytu dziecka w placówce za pomocą systemu elektronicznego „iPrzedszkole”

Informacje dotyczące należności rodzic otrzymuje w formie wydruku papierowego w placówce oraz poprzez stronę internetową programu iPrzedszkole – panel rodzica

Wpłaty za zakończony miesiąc należy dokonywać w terminie14 dni od daty naliczenia odpłatności w BS Gogolin

Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.