Zapoznaj się z procedurą odbioru dziecka z przedszkola.

Procedura Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie w sprawie przyprowadzania o odbioru dziecka z przedszkola

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola - do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela, oraz w drodze ze przedszkola – od chwili zabrania go z oddziału przedszkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę

4. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.

5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a) Oddziały przedszkolne czynne są od godziny 6.30 do 16.30
b) Rodzice, w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego podają imiona i nazwiska osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka - osoby te muszą posiadać zdolność prawną.
c) Rodzic (opiekun) jest zobowiązany przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego między godz. 6.30 a 8.00 i przekazać je nauczycielce pracującej w sali tego oddziału.
d) Nauczycielka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do nauczycielki – nie wolno pozostawiać go na placu przedszkolnym, ani też wysyłać bez opieki, np. od furtki przedszkolnej do budynku przedszkola lub z szatni.
e) Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane również przez inne osoby dorosłe, nie wymienione w karcie zgłoszenia, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie.
f) Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców.
g) Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.
h) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.
i) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
j) Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 0,5 godziny.
k) Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, on podejmuje decyzję o poinformowaniu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
l) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
m) Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

Procedura
Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun), będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Wychowawca podejmuje następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 16 30, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają
w domu, dyrektor może:
a) podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;
b) gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
1. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
2. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
3. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.
Procedura obowiązuje od dnia.