Ikona PDFProcedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola

 

Procedura

Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

w sprawie:

przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.

 

  1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z  przedszkola, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w  drodze do przedszkola - do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela, oraz w drodze ze przedszkola – od chwili zabrania go z oddziału przedszkolnego.
  2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z  przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę
  4. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
  5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a) Oddziały przedszkolne czynne są od godziny 6.30 do 16.30

b) Rodzice, w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego podają imiona i nazwiska osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka - osoby te muszą posiadać zdolność prawną.

c) Rodzic (opiekun) jest zobowiązany przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego między godz. 6.30 a 8.00 i przekazać je nauczycielce pracującej w sali tego oddziału.

d) Nauczycielka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do nauczycielki – nie wolno pozostawiać go na placu przedszkolnym, ani też wysyłać bez opieki, np. od furtki przedszkolnej do budynku przedszkola lub z szatni.

e) Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane również przez inne osoby dorosłe, nie wymienione w karcie zgłoszenia, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie.

f) Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców.

g) Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.

h) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.

i) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

j) Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 0,5 godziny.

k) Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, on podejmuje decyzję o poinformowaniu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

l) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.

m) Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.