Wyniki rekrutacji kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki na rok szkolny 2024/2025, dostępne są dla rodzica z poziomu jego konta w systemie oraz w placówce.

Uwaga rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

W dniu 5.04.2024 na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie zostanie podana do publicznej wiadomości ,lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przyjęcia do naszej placówki.

 

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola zobligowani są do tego, aby pisemnie lub w formie elektronicznej ( z poziomu swojego konta w systemie)

potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola Nr3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie  w dniach od 08.04 do 12.04.2024 r.

 

W przypadku braku potwierdzenia woli kandydat nie będzie przyjęty do przedszkola.

 

W dniu 15.04.2024 w placówce zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

W terminie od 1 do 7 marca 2024 r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje należy wypełnić elektronicznie w systemie Nabór dostępnym pod adresem strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć w wyżej określonym terminie w przedszkolu do którego dziecko aktualnie uczęszcza. 

Nabór NOWYCH wniosków

Nabór wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 trwa od 8  do 22 marca 2024r. Odbywa się  w formie elektronicznej, ale w placówce  należy złożyć:

  • Wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców wniosek
  • Załączniki i odpowiednie oświadczenia (oświadczenia znajdują się w zakładce dokumenty)
  • Podpisana klauzula informacyjna

Link do naboru :  https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Gogolin na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektronicznie w systemie Nabór dostępnym pod adresem strony internetowej:  https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole w terminie od 8 do 22 marca 2024 r.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (tj. wskazanym na pierwszym miejscu we wniosku). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty. Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji. 

Wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wraz z załącznikami w przedszkolu spowoduje, że nie będzie on uwzględniony w rekrutacji. 

Załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się tylko w wersji papierowej łącznie z papierową wersją wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Brak dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium oznacza, że tego kryterium kandydat nie spełnia. Wzory oświadczeń są dostępne w przedszkolach i szkołach, a także na stronie internetowej systemu Nabór  https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie NR OR.0050.2.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

Zarządzenie.OR.I.0050.2.2024.pdf (586,84KB) 

2. Zasady rekrutacji do przedszkoli w Gminie Gogolin:

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024_2025.pdf (175,64KB) 

3. Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Gogolin na rok szkolny 2023/2024 – poradnik dla rodziców:

Rekrutacja_2024_2025_poradnik dla rodziców.pdf (211,95KB)

4. Instrukcja Składanie deklaracji:

Instrukcja Składanie deklaracji.pdf (387,09KB)

5. Instrukcja Składanie wniosku:

Instrukcja Składanie wniosku.pdf (1,20MB)

6. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna