Lista dzieci przyjętych Ikona PDF(Prawo oświatowe. Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2020 Dz.U.2020.0.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: Art. 158., p. 10)

Zapraszmy do zapoznania się wynikami rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021

Lista dzieci przyjętych Ikona PDF (Prawo oświatowe. Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2020 Dz.U.2020.0.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: Art. 158., p. 10)

Lista dzieci nieprzyjętych Ikona PDF (Prawo oświatowe. Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2020 Dz.U.2020.0.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: Art. 158., p. 10)

Uwaga: dalszy etap rekrutacji!!!
(składanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola)
W dniach 03.04.2020 – 15.04.2020 rodzice dzieci zakwalifikowanych mogą składać tylko drogą elektroniczną potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
Instrukcja dotycząca składania potwierdzenia znajduje się stronie: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole (po zalogowaniu rodzica do indywidualnego konta) w zakładce DOKUMENTY

Wyniki rekrutacji Ikona PDF (Prawo oświatowe. Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2020 Dz.U.2020.0.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe: Art. 158., p. 10)

Uwaga - wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informujemy o zmianach w zakresie procesu rekrutacji, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (treść rozporządzenia w załączniku)

Zmiana dotyczy sposobu podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia: w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych jednostek.

W związku z powyższym listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola www.pp3gogolin.pl w zakładce REKRUTACJA.

Terminarz kolejnych etapów postepowania rekrutacyjnego :

  • 04.2020 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 04.2020 – 15.04.2020 – składanie drogą elektroniczną na stronie https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole (na kontach indywidualnych rodziców) potwierdzenia przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola (brak złożenia elektronicznego potwierdzenia woli traktowane jest jako rezygnacja z przydzielonego miejsca).
  • 04.2020 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 W przypadku rekrutacji do przedszkoli należy zamieścić na stronie pobrane z systemu i wyedytowane listy:

  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych zawierająca imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, data i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
  2. Lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych zawierająca imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia + data i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej